O inițiativă a Autorității de Supraveghere Financiară

Scopul principal îl constituie asigurarea cadrului instituțional al colaborării dintre părți în vederea susținerii dezvoltării controlate a activităților de inovație în asigurări susținute tehnologic (InsurTech) inclusiv prin susținerea inițierii de proiecte în domeniu. Inițierea și derularea de proiecte între membrii Grupului nu prezintă șu nu vor determina implicații financiare sau de finanțare din partea ASF, toate demersurile fiind în responsabilitatea membrilor pe zonele lor de interes.

Obiectivele Grupului sunt:

 • acordare de suport grupului InsurTech creat la nivelul ASF sau membrilor Grupului pentru proiectele proprii sau cele generate de InsurTech Task Force al EIOPA;
 • prezentarea celor mai bune practici în domeniu;
 • încurajarea tehnologiilor inovatoare în favoarea consumatorilor, a dezvoltării mijloacelor de reglementare și supraveghere și a dezvoltării pieței asigurărilor;
 • monitorizarea dezvoltărilor tehnologice inovatoare din perspectiva:
  • reglementărilor actuale și a celor necesare a fi aplicate în viitor,
  • conduitei companiilor care promovează astfel de soluții și
  • entităților care utilizează tehnologii și soluții inovatoare;
 • susținerea dezvoltării tehnologice inovatoare în mod controlat și în avantajul consumatorilor cu protecția drepturilor și intereselor acestora din perspectiva identității digitale, a activelor dematerializate pe care le dețin și a datelor cu caracter personal.
 • elaborarea de recomandări pentru conducerea A.S.F. referitoare la subiectele InsurTech, susținerea participării A.S.F. la echipele internaționale din acest domeniu, inclusiv EIOPA, susținerea dezvoltării unei piețe românești de profil.

Activitățile principale ale Grupului sunt:

 • propuneri în vederea sprijinirii inovațiilor tehnologice în domeniul asigurărilor, inclusiv din perspectiva reglementărilor necesare;
 • încurajarea, solicitarea și acordarea de suport ASF, societăților de asigurări, companiilor și hub-urilor tehnologice pentru înțelegerea și aplicarea reglementărilor;
 • acordarea de suport aplicării tehnologiilor de inteligență artificială, ghidare și recomandări prin intermediul inteligenței artificiale și a roboticii;
 • facilitarea colaborării cu entitățile pieței de asigurări-reasigurări în vederea schimbului de informații pe subiecte tehnologice care să susțină o mai bună reglementare;
 • publicarea de informații, recomandări, participarea la evenimente și seminare de specialitate și punerea la dispoziție de resurse specializate.

Grupul este compus din reprezentanți ai:

 • A.S.F. – grupul stabilit prin decizia nr. 530/26,04,2018;
 • societăți de asigurare interesate;
 • intermediari de asigurare interesați;
 • asociațiilor relevante din domeniul asigurărilor sau IT;
 • firmelor interesate din domeniul IT

Asociație relevantă este acea asociație care reprezintă un număr semnificativ de firme de profil, are activitate susținută și dovedește o implicare constantă în susținerea intereselor membrilor săi conform domeniului de activitate al Grupului.

Entitățile, asociațiile sau firmele interesate să facă parte din Grup, vor transmite în scris A.S.F. intenția lor de participare, aderarea la prevederile prezentului ROF, însoțită de o scrisoare de intenție asupra motivației participării, a experienței sau proiectelor relevante activității Grupului, acte de identificare sau funcționare conform legii.

ASF își rezervă dreptul de a selecta participanții la grup pe baza unor criterii proprii stabilite intern.

ASF va păstra neutralitatea tehnologică între membrii Grupului.

Grupul îşi desfășoară activitatea prin membrii săi care se pot întâlni cu reprezentați ai ASF sau alți reprezentanți, pe baza solicitării membrilor, sau se pot întâlni între membrii pentru atingerea obiectivelor Grupului.

Membrii grupului se întrunesc ori de câte ori este nevoie.

Locul întâlnirilor va fi la sediul A.S.F.

Întâlnirile vor fi în format restrâns, prin întâlniri directe de tip workshop sau on-line prin intermediul unei platforme dedicate, pentru a permite atât companiilor de tehnologie să ia cunoștință de cadrul local în asigurări (provocări, oportunități, priorități de inovare) cât și beneficiarilor din asigurări să ia cunoștință de experiența relevantă a membrilor din companiile de tehnologie.

A.S.F. va asigura secretariatul Grupului.

În cadrul Grupului sunt interzise activitățile de promovare comercială.

Grupul poate forma sub-grupuri de activitate pe anumite subiecte de interes.

Grupul poate supune atenției A.S.F. opinii și recomandări pe oricare subiect aferent domeniului InsurTech sau cu influență asupra protecției consumatorilor.

Membrii Grupului respectă prezentul Regulament de Organizare și Funcționare, acesta fiind acceptat explicit și complet la data transmiterii intenției de a face parte din Grup, când solicitanții acordă inclusiv acceptul pentru furnizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal.

Corespondența aferentă tuturor lucrărilor Grupului se va realiza electronic, utilizând adresele de e-mail comunicate de membrii Grupului.

A.S.F. va asigura organizarea întâlnirilor, realizarea minutelor, circularea documentelor necesare, asigurarea mijloacelor tehnice necesare întâlnirilor, care au loc la sediul ASF. Întâlnirile grupului/sub-grupului se vor înregistra cu scopul exclusiv de a întocmi cât mai riguros minutele; înregistrările nu sunt publice și vor face obiectul informațiilor confidențiale.

La solicitarea A.S.F. sau a oricărui membru al Grupului, formulată către Grup, pentru opinii sau recomandări, Grupul va livra opiniile proprii în termenul solicitat de A.S.F.

A.S.F. va lua în considerare un termen rezonabil pentru solicitarea răspunsului.

Secretariatul Grupului va întocmi minutele întâlnirilor și le va transmite membrilor Grupului pentru ca aceștia să formuleze observații sau modificări. În lipsa unui răspuns într-un interval de 7 zile lucrătoare, minuta se consideră a fi aprobată tacit.

Încălcarea prezentului ROF sau a lipsei de activitate a unui membru pe durata unui an va duce la retragerea statului de membru al Grupului.

ASF va asigura operaționalizarea unei platforme electronice pentru susținerea demersurilor și inițiativelor discutate în cadrul grupului. Platforma va avea următoarele funcționalități:

 • facilitarea schimbului de informații și idei, specifice domeniului inovațiilor tehnologice, între firmele din domeniul tehnologiei informației, ASF și companiile de asigurări;
 • implementarea unui depozit de cunoștințe referitoare la utilizarea tehnologiilor emergente în domeniul asigurărilor;
 • inventarierea necesităților pieței de asigurări ce pot fi adresate prin utilizarea tehnologiei (chestionare, studii de caz);
 • colectarea de propuneri de proiecte din sfera InsurTech, validarea lor de către ASF și promovarea după caz a acestora către societățile sau intermediarii de asigurare;
 • publicarea de informații referitoare la misiunea și rolul grupului InsurTech, precum și rezultate ale proiectelor implementate.

Accesul la platforma electronică se va realiza pe bază de credențiale furnizate de ASF în urma semnării de către solicitanți a acordului cadru pentru acces la grupul de lucru. Depunerea de proiecte prin intermediul platformei InsurTech nu implică responsabilitatea ASF și va include obligatoriu următoarele informații:

 1. Definire Temă/Obiectiv General
 2. Definire termeni specifici industriei
 3. Definire cantitativă (elemente cantitative specifice obiectivului sau care pot fi utile dpdv calibrare)
 4. Definire structuri de date specifice industriei
 5. Surse de date de test posibile
 6. Indicatori de performanță doriți / considerați semnificativi
 7. Aspecte legale luate în considerare
 8. Alte elemente considerate utile
 9. Referințe (documente, sisteme, etc)

Membrii care propun inițiative/proiecte primite pot solicita ASF analizarea acestora din punctul de vedere al reglementărilor existente.

Vor fi publicate în interiorul platformei InsurTech, acele proiecte care satisfac criteriile de la art. 6, în vederea identificării modalităților de testare și eventual implementare. Testarea și eventuala implementare cad strict în sarcina inițiatorilor sau a partenerilor identificați.

Toți membrii Grupului se obligă să păstreze confidențialitatea datelor şi informaţiilor pe care le vor deţine ca urmare a executării clauzelor prezentului Regulament;

Schimbul de date și informații va avea caracter confidențial și va respecta prevederile legale în domeniu;

Persoanele abilitate de părți să primească și/sau să utilizeze datele și informațiile transmise în condițiile prezentului Regulament sunt obligate, sub sancțiunea legii, să păstreze confidențialitatea lor.

Close Menu