Politica de confidențialitate și protecție a datelor cu caracter personal a InsurTech Hub

ASF se angajează să păstreze confidențialitatea datelor și a informațiilor primite în cadrul InsurTech Hub, cu respectarea legislației în vigoare.

În privința datelor cu caracter personal prelucrate de către ASF în realizarea activităților specifice în cadrul InsurTech Hub, precizăm că prelucrarea acestora se realizează în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), precum și ale Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 651 din data de 26 iulie 2018, respectând principiile legalității, echității și transparenței.

Prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul InsurTech Hub se realizează în scopuri determinate, explicite și legitime și se fundamentează pe principiul minimizării, aceste date fiind adecvate, relevante și limitate strict la necesitatea realizării scopurilor pentru care sunt prelucrate. Datele cu caracter personal colectate în realizarea activităților specifice în cadrul InsurTech Hub sunt păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada îndeplinirii scopurilor pentru care sunt prelucrate datele, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează într-un mod care asigură securitatea adecvată a acestora, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau deteriorării accidentale. În scopul protejării datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate, responsabilitatea prelucrării acestora conform prevederilor legale incidente revine tuturor salariaților ASF implicați în realizarea activităților din cadrul InsurTech Hub sau a persoanelor special desemnate în acest scop din cadrul ASF.

Prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate în cadrul InsurTech Hub se realizează în baza prevederilor art. 6 alin. (1) lit. e) din Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (RGPD) care au în vedere îndeplinirea, de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), a unei sarcini care rezultă din exercitarea autorității publice.

În aceste condiții, în desfășurarea activităților specifice InsurTech Hub, ASF prelucrează datele cu caracter personal ale reprezentanților legali și/sau ale persoanelor de contact desemnate de entitățile participante/firmele/ societățile care aderă la InsurTech Hub referitoare la nume, prenume, număr de telefon, adresa de e-mail, funcție/ poziție în cadrul companiei/ firmei/ entității, voce și imagine. Aceste date sunt prelucrate exclusiv în scopul asigurării unui proces de comunicare eficient, integrat, în cadrul InsurTech Hub.

Datele cu caracter personal furnizate în cadrul InsurTech Hub sunt prelucrate pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor pentru care datele au fost colectate (aceasta include durata participării în cadrul InsurTech Hub, dar și perioada de stocare în vederea auditării și în scop juridic), impusă de prevederile legale aplicabile în domeniu, în condiții de legalitate, transparență și echitate, de către persoane anume desemnate din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară să gestioneze inițiativa InsurTech Hub.

Datele cu caracter personal furnizate în cadrul InsurTech Hub nu vor fi făcute publice de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, nu vor fi folosite în alte scopuri decât cele declarate, nu vor fi transmise altor instituții sau entități și nu vor fi transmise unor state terțe, cu excepția situațiilor expres prevăzute de lege.

După încheierea operațiunii de prelucrare a datelor, acestea vor fi șterse sau se distrug, în funcție de suportul pe care au fost stocate. Dacă există o obligație legală pentru arhivarea acestora, datele vor fi arhivate total/parțial, conform prevederilor legale incidente.

Conform prevederilor legale în vigoare în domeniul protecției datelor cu caracter personal, Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, persoanele vizate beneficiază de dreptul de a accesa datele furnizate, de a solicita efectuarea de rectificări sau ștergere a datelor, dreptul la restricționarea prelucrării și la opoziție, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a depune plângere în fața autorității de supraveghere privind prelucrarea datelor cu caracter personal, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, precum și de a retrage în orice moment consimțământul, acolo unde este cazul.

Pentru exercitarea drepturilor prezentate mai sus, sau, în măsura în care persoana vizată are nevoie de informații suplimentare sau clarificări, acestea pot fi adresate în scris, printr-o cerere datată și semnată, în atenția Ofițerului pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal din cadrul ASF, la Registratura ASF, la adresa București, Splaiul Independenței, nr. 15, Sector 5 sau la adresa de e-mail dpo@asfromania.ro.

În situația în care răspunsul acordat la solicitarea unei persoane vizate nu este considerat satisfăcător, aceasta se poate adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, B-dul G-ral Gheorghe Magheru, nr. 28-30, sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania, +40.318.059.211 / +40.318.059.212, anspdcp@dataprotection.ro, sau justiției.