O inițiativă a Autorității de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară prelucrează date cu caracter personal care acoperă un segment extins de categorii de persoane, de la reprezentanți ai entităților de pe piețele financiare nebancare, la beneficiari și consumatori ai serviciilor oferite de aceste entități, petenți sau parteneri contractuali sau instituționali ai ASF.

Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare ASF, prelucrează datele cu caracter personal ale următoarelor categorii de persoane fizice, în funcție de scopul prevăzut la Secțiunea II a prezentei informări:

 • Salariații proprii;
 • Orice persoană fizică ce are raporturi de natură comercială sau contractuală cu ASF, inclusiv cele aflate în diferite faze ale proceselor de licitație publică, negociere sau atribuire a unor contracte de prestare servicii, furnizare de bunuri sau execuție de lucrări;
 • Persoanele fizice din cadrul entităților care activează în cadrul piețelor financiare nebancare reglementate și supravegheate de ASF, ca urmare a desfășurării proceselor specifice de reglementare, avizare, autorizare, reautorizare, supraveghere, monitorizare și control desfășurate de ASF în exercitarea competențelor și atribuțiilor prevăzute de legislația în vigoare.
 • Orice persoană fizică care depune sau transmite o petiție validă către ASF, în conformitate cu prevederile normative în vigoare, cu privire la produsele și serviciile oferite/prestate de entitățile de pe piețele reglementate și supravegheate de ASF sau cu privire la activitatea ASF sau a entităților anterior menționate.

Conform prevederilor legale în vigoare în domeniul protecției datelor cu caracter personal, în special Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, ASF administrează în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale care îi sunt furnizate despre categoriile de persoane fizice prevăzute la Secțiunea I a prezentei informări.

În conformitate cu prevederile legale, scopul colectării datelor este:

 • pentru persoanele prevăzute la Secțiunea I lit. a), gestionarea tuturor actelor juridice și procedurale specifice calității de salariat al A.S.F., în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 • pentru persoanele prevăzute la Secțiunea I lit. b), negocierea, atribuirea și derularea contractelor de prestări servicii, furnizare de bunuri sau execuție de lucrări pentru realizarea obiectului de activitate al ASF, respectiv exercitarea atribuțiilor și competențelor de autoritate de supraveghere, reglementare, autorizare și control a entităților de pe piețele financiare nebancare;
 • pentru persoanele fizice prevăzute la Secțiunea I lit. c) exercitarea atribuțiilor legale de autoritate de supraveghere, reglementare, avizare, autorizare și control a entităților de pe piețele financiare nebancare, în conformitate cu legislația de organizare și funcționare a ASF și cu legislația în vigoare care reglementează activitățile specifice pe sectoarele de activitate;
 • pentru persoanele fizice prevăzute la Secțiunea I lit. d) gestionarea și soluționarea petițiilor valide transmise ASF, în condițiile legislației în vigoare.

Scopul pentru care ASF colectează date cu caracter personal are în vedere prelucrări ale datelor pe baza cărora Autoritatea, prin structurile organizatorice ale acesteia, să poată adopta cele mai bune decizii în ceea ce privește reglementarea și supravegherea piețelor financiare nebancare, entitățile de pe piețele reglementate și supravegheate, în ceea ce privește situația acestora, din punctul de vedere al exercitării atribuțiilor și competențelor legale ale ASF, în conformitate cu prevederile normative în vigoare.

Datele cu caracter personal gestionate de ASF, în condițiile legii, sunt destinate exclusiv utilizării de către ASF în realizarea atribuțiilor și competențelor legale.

Datele cu caracter personal gestionate de către ASF pot fi comunicate, în condițiile și situațiile prevăzute în mod expres de prevederile legale în vigoare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, următorilor destinatari:

 • Persoana vizată;
 • Salariați ai ASF cu drept de acces;
 • Autoritatea judecătorească;
 • Poliția;
 • Organe de urmărire penală;
 • Organe fiscale;
 • Alte instituții abilitate de lege să solicite date cu caracter personal.

Comunicarea datelor cu caracter personal se realizează de către ASF cu respectarea strictă a prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare și în situațiile prevăzute în mod expres de lege, cu respectarea principiului proporționalității, potrivit căruia datele prelucrate de un operator trebuie să fie adecvate, pertinente și neexcesive prin raportare la scopul în care sunt colectate și ulterior prelucrate.

ASF, în calitate de operator, se obligă să respecte prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare. Conform Legii nr. 677/2001, persoanele fizice beneficiază de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției. Pentru exercitarea acestor drepturi, persoanele fizice se pot adresa ASF cu o cerere scrisă, datată și semnată depusă la Registratura ASF din București, Splaiul Independenței nr. 15, Sector 5. Transferul datelor cu caracter personal în străinătate se realizează în strictă concordanță cu prevederile legale în vigoare la nivel național și european.

Close Menu