O inițiativă a Autorității de Supraveghere Financiară


    Prin semnarea prezentului document vă exprimați consimțământul pentru prelucrarea, de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, a datelor cu caracter personal furnizate în cuprinsul acestuia și care au în vedere numele, prenumele, adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail, compania/firma. Datele cu caracter personal furnizate în cuprinsul prezentului document vor fi prelucrate timp de 5 ani fiind utilizate de Autoritatea de Supraveghere Financiară exclusiv în scopul asigurării unui proces de comunicare eficient, integrat, între membrii platformei InsurTech HUB. Datele cu caracter personal furnizate în cuprinsul prezentului document, vor fi prelucrate în condiții de legalitate, transparență și echitate de către persoane anume desemnate din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară, nu vor fi făcute publice de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, nu vor fi folosite în alte scopuri decât cele declarate, nu vor fi transmise altor instituții sau entități și nu vor fi transmise unor state terțe. De asemenea, vă informăm că acest consimțământ poate fi revocat în orice moment, cu efect ulterior printr-o notificare gratuită, transmisă fie letric la sediul Autorității de Supraveghere Financiară din Splaiul Independenței nr. 15, București Sector 5, fie on-line la adresa insurtech@asfromania.ro. Vă rugăm să aveți în vedere faptul că notificarea de revocare nu are efect retroactiv. Datele cu caracter personal furnizate în cuprinsul prezentului document sunt păstrate de Autoritatea de Supraveghere Financiară doar pe durata deținerii calității de persoană de contact desemnată de membrul InsurTech HUB pe care îl reprezentați. După încheierea operațiunii de prelucrare a datelor, acestea vor fi șterse sau se distrug, în funcție de suportul pe care s-au stocat. Dacă există o obligație legală pentru arhivarea acestora, datele vor fi arhivate total/parțial conform prevederilor legale. Conform prevederilor legale în vigoare în domeniul protecției datelor cu caracter personal, Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare și Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, și dreptul de a vă adresa justiției respectiv dreptul la rectificare, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul la ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la Registratura Autorității de Supraveghere Financiară din Splaiul Independenței nr. 15, București Sector 5.

    Close Menu